Giá trị cốt lõi

5 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CÔNG TY ĐỨC TÍN

+ Chính trực

- Chúng tôi tin rằng chính trực và sự tin tưởng là nền tảng cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

- Chúng tôi nghĩ, nói và hành động nhất quán. Chúng tôi nói những gì mình nghĩ và nghĩ những gì mình nói. Từng lời nói của chúng tôi có tính ràng buộc như bất kỳ hợp đồng pháp lý nào.

- Chúng tôi thực hiện đúng những điều đã thỏa thuận.

- Chúng tôi làm việc với tinh thần trung thực và chân thành, luôn thẳng thắn với khách hàng và cung cấp cho họ những thông tin và giải pháp mà họ cần.

- Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong tất cả mọi việc.

+ Công bằng

- Chúng tôi luôn tư duy công bằng.

- Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của người khác.

- Chúng tôi luôn thỏa thuận trước khi làm.

- Chúng tôi luôn xây dựng mối quan hệ cùng có lợi với khách hàng, các kiến trúc sư, nhà thiết kế, kỹ sư, nhà thầu phụ và nhà cung cấp.

+ Chuyên nghiệp

- Chúng tôi hiểu rõ yêu cầu công việc, không lệ thuộc cảm xúc.

- Chúng tôi có mục tiêu, kế hoạch công việc rõ ràng.

- Chúng tôi luôn xây dựng hình thức, thái độ và tác phong chuẩn mực.

- Chúng tôi tuân thủ quy trình, hệ thống quản lý.

- Chúng tôi phân biệt rõ vai trò và phẩm chất.

+ Cầu tiến và sáng tạo

- Chúng tôi lắng nghe và học hỏi, không ngừng nâng cao năng lực cá nhân và tập thể.

- Chúng tôi cởi mở tiếp nhận cái mới, cải tiến cái củ.

- Chúng tôi khuyến khích nhân viên liên tục tìm kiếm nhiều phương pháp mới để tạo ra giá trị cho khách hàng

+ Ðoàn kết

- Chúng tôi luôn thân thiện, hòa đồng, vui vẻ.

- Chúng tôi luôn có thái độ ứng xử tích cực

- Chúng tôi luôn cùng nhau giải quyết vấn đề vì mục tiêu chung.

- Chúng tôi luôn làm việc trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp và mọi người.

- Chúng tôi sẵn sàng góp ý xây dựng để giúp nhau cùng phát triển.