Nguyên tắc & Chính sách hoạt động

5 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG TY

 1. ĐÚNG LUẬT
 • Đúng luật pháp
 • Đúng luật lương tâm
 • Đúng luật nhân quả
 1. CHUẨN MỰC
 • Là không thừa không thiếu
 • Chuẩn về lời nói và việc làm
 • Chuẩn về đối nhân xử thế
 1. RÕ RÀNG
 • Làm gì cũng phải rõ ràng, minh bạch, công khai, công bằng
 • Hiểu rõ hiểu đúng rồi mới làm
 • Có 9 nói 9, không 9 nói làm 10
 1. CÓ TRƯỚC CÓ SAU
 • Làm gì cũng phải có trước có sau
 • Không tự làm khi không bàn bạc thống nhất
 • Làm phải có báo cáo trước sau
 1. LINH HOẠT
 • Linh hoạt để thích ứng
 • Luôn cải tiến để đổi mới
 • Sáng tạo

 

CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG

 1. UY TÍN
 • Chữ TÍN quý hơn VÀNG
 • Sống trung tín bền lâu
 • Lấy chữ TÍN làm gốc
 1. CHẤT LƯỢNG
 • Bằng sự chuyên tâm trong nghề
 • Bằng sự cam kết của đội ngũ
 • Bằng sản phẩm thực tế minh chứng
 1. TRÁCH NHIỆM
 • Chúng tôi tin rằng chính trực là nền tảng cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
 • Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong tất cả mọi việc.
 • Chúng tôi làm việc với tinh thần trung trực và chân thành, luôn thẳng thắn với khách hàng và cung cấp cho họ những thông tin và giải pháp mà họ cần.
 1. SÁNG TẠO
 • Tính sáng tạo là động lực để ngày mai chúng tôi tốt hơn ngày hôm nay
 • Áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ có tính linh hoạt tại địa phương
 • Chúng tôi khuyến khích nhân viên liên tục tìm kiếm nhiều phƣơng pháp mới để tạo ra giá trị cho khách hàng
 1. GIÁ TRỊ
 • Tạo ra giá trị cao nhất cho khách hàng, tổ chức và cộng đồng
 • Sự tăng trưởng chỉ đến sau khi đã đem lại hiệu quả và làm hài lòng khách hàng.
 • Tạo được nét văn hoá riêng của mỗi gia đình, doanh nghiệp